privacyverklaring

In deze privacyverklaring willen we alle bij Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw aangesloten leden, deelnemers aan activiteiten, klanten en personen die belangstelling tonen in onze werking informeren over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om de privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook bekend als GDPR).  

Dit brengt met zich mee dat:

Als Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door de Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

Voor bovenstaande doelstellingen kunnen wij volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Wij verwerken geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens, tenzij met uitdrukkelijke toestemming. 

Wij verwerken enkel persoonsgegevens die je zelf aan ons meedeelt ,telefonisch/e-mail contact, …  

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien hiervoor toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bij discussie zullen redelijke inspanningen worden geleverd om deze toestemming te verifiëren.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw houdt zich het recht voor om tijdens activiteiten die onder onze bevoegdheid vallen algemeen beeldmateriaal te maken en dit te publiceren via onze kanalen. De betrokkenen hebben recht op schriftelijk bezwaar.

Verstrekking aan derden

Wij maken gebruik van een derde partij voor het verzorgen van:

Verder geven wij de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijv. ITF, Tennis Vlaanderen, Sport Vlaanderen, de lokale overheid, politie, gerecht, …) of in functie van een samenwerking binnen de beschreven doeleinden van de vereniging. Indien wij persoonsgegevens wensen te delen met derden buiten de beschreven doeleinden van de vereniging zullen wij u hiervoor schriftelijk toestemming vragen. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten of de GDPR-compliancy van de betreffende instantie niet hebben gecheckt. In deze verwerkersovereenkomsten worden de nodige afspraken gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Teneinde de communicatie te faciliteren, worden naam, telefoon en e-mailadres van alle bestuurders ter beschikking gesteld aan de andere bestuursleden. Op eenvoudig verzoek kunt u zich laten verwijderen uit deze lijst (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring). 

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we volgende beveiligingsmaatregelen genomen:

Bewaartermijn

Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw bewaart de persoonsgegevens niet langer dan 5 jaar inactiviteit bij de organisatie.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, kopie en correctie van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  

Daar waar de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken zonder opgave van reden. Het intrekken van uw toestemming verandert niets aan de geldigheid van de verwerkingen die gebeurd zijn vóór de intrekking. Let wel: uw e-mail en telefoon zijn nodig voor contactname.

U heeft het recht op beperking van uw persoonsgegevens. De rechtmatigheid van uw vraag zal door ons getoetst worden aan onderhavige privacyverklaring en aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring). 

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacy statement 

Flanders Ladies Trophy Koksijde vzw kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 22 februari 2023.